සිංහලෙන් කිව් විගස @Google දැන් එය සිංහලෙන්ම ටයිප් කරයි

කිසියම් පුද්ගලයෙක් සිය හඩින් කියූ විගස එය ඉතා වේගයෙන් ටයිප් කර දීමේ පහසුකමක් ගූගල් සමාගම විසින් ඊයේ(14) හදුන්වා දී තිබේ.

ඒ ගුගල් වොයිස් ටයිපින් සේවාවයි.

එය අපට විශේෂයෙන් සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවෙන් ලියන අය සදහා ද මෙය ඉතාමත් නිවැරදිව භාවිතා කළ හැක.

එහිදී කළ යුතු එකම දෙය වන්නේ #GBoard නම් ගූගල් යතුරු පුවරුව සිය ඩිවයිසය ස්ථාපනය කිරීමයි. (Intstall this app https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.inputmethod.latin&hl=en )

 

 

More Information

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/jb69cLVtXSQ” frameborder=”0″ allowfullscreen></iframe>