දැන් GMAIL වෙතින් UNDO කිරීමේ නවතම පහසුකමක් හදුන්වා දෙයි.

24 Jun 2015 -

ගූගල්(Google) සමාගමට අයත් ජීමේල්(Gmail) වෙතින් දැන් අලුත්ම පහසුකමක් හදුන්වා දී තිබේ. කිසියම් කෙනෙක්ට යවන ඊමේලයක් වැරදීමකින් වෙනත් පුද්ගලයෙකුට සෙන්ඩ්(Send) උනොත් එය වහාම අවලංගු කිරීමේ නවතම පහසුකමක් හදුන්වා දී තිබේ.

මෙයින් වැරදීමකින් යවන ලද ඊමේල්(Email) ඉතා පහසුවෙන් UNDO කිරීමේ හැකියාව ලබා දී තිබේ. මෙහිදී කල යුතු වන්නේ ඔබේ ජීමේල්(Gmail) ගිණුමේ ‘UNDO SEND’ ඔප්ෂනය ‘Gmail Setting’s වලට ගොස් සක්‍රීය කර ගැනීමයි. ඉන් පසු එම පහසුකම ඉතාමත් ක්ෂණිකව ඔබට ලබා ගත හැකිය.

Gmail Helpimages

එය සිදු කරගන්නා අකාරය පහත වීඩියෝවෙන් ඔබට පහසුවෙන් අවබෝධ කර ගත හැකිය.