අන්තර්ජාල නිදහස සහ ලාංකීය තත්ත්වය

10 Oct 2013 -

අන්තර්ජාල නිදහස සහ ලංකාවේ වත්මන් නව මාධ්‍ය භාවිතාව පිළිබදව, කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ, පරිගණක විද්‍යාතනයේ, ආචාර්ය රැවන් වීරසිංහ මහතා සමග කරන ලද සම්මුඛ සාකච්ඡාවක් පහතින් දැක්වේ. ඔහු එහිදී ප්‍රකාශ කළේ,

“…..දැන් මෑතක කේරල ප්‍රදේශයේ ඒ ගොල්ලොන්ගේ අයවැය Online දාලා, මේවා තමයි කරන්නේ කියලා, කියලා තියනවා. දැන් එහි මිනිස්සු ඒකට ප්‍රතිචාරයක් දක්වලා, හිරිද වැරදිද දන්නේ නෑ. නමුත් ඒ රජයෙන් කියනවා 40% දක්වා වෙනස් වෙලා තිබෙනවා අයවැය. ඒක ඉතාම වැදගත් දෙයක්. දැන් ඒ රජයටත්……මෙහි සම්පූර්ණ සාකච්ඡාව සදහා පහත වීඩියෝව බලන්න.